“Časopis Vještak” – broj 4, pregled radova

 
Psihološki i psihijatrijski aspekti mobinga
Psychological And Psychiatrics Aspects Of Mobbing

Dragan Jovašević, Milena Simović, Marina M. Simović
DOI: 10.7251/VJE1504477K; UDC: 331.45:616.89-008.441

 
Problem neuračunljivosti u krivičnom pravu
Problem of Insanity in the Criminal Law

Miodrag N. Simović, Dragan Jovašević, Vladimir M. Simović
DOI: 10.7251/VJE1504480S; UDC: 159.972:343.225

 
Uloga veštaka u parnicama za naknadu izmakle koristi
The Role of Expert in Cases of Compensation Lost Profit

Jovana Pušac
DOI: 10.7251/VJE1504489P; UDC: 340.691:347.426.4

 
Saobraćajni delikt kao faktor bezbjednosti saobraćaja
The Traffic Delict As An Element of Traffic Safety

Željko Petrić
DOI: 10.7251/VJE1504496P; UDC: 343.983:656.1

 
Metode za ocjenu efektivnosti investicija sa osvrtom na softverske alate
Methods for Evaluating the Eff ectiveness of Investments With Emphasis on Soft ware Tools

Saša Mičić, Marko Trtić
DOI: 10.7251/VJE1504504M; UDC: 339.727.24:004.42

 
Uloga i značaj informacione podrške upravljanju preduzećem
Role and Importance of Information Support Managing Enterprise

Nemanja Todorović
DOI: 10.7251/VJE1504513T; UDC: 005.21:334.72.021]:657.6

 
Mobing kao faktor smanjenja efikasnosti poslovanja
Mobbing as a Business Efficiency Reduction Factor

Ana Nenadić
DOI: 10.7251/VJE1504522N; UDC: 343.62-057.16

 
Procena mobizirajućih aktivnosti u veštačenju mobinga
Assessment Mobbing Activities In Expertise Mobbing

Zoran Ivanov
DOI: 10.7251/VJE1504531I; UDC: 343.988:343.62-057.16

 
Efekti majske poplave na mentalno zdravlje stanovnika na području grada Banja Luka
Effects of May floods on the mental health of residents in the city of Banja Luka

Jelena Bajić, Irena Pašić
DOI: 10.7251/VJE1504539B; UDC: 556.166:616.89-008.441

 
Zaštita rasne, verske i polne diskriminacije u pravu Republike Srpske – BiH
Prevention of Race, Religion and Gender Discrimination by Law of the Republic of Srpska- B&H

Slavko S. Vasiljević, Mladen Z. Amović, Radenko I. Višnjić
DOI: 10.7251/VJE1504544R; UDC: 316.647.82(497.6 Republika Srpska)

 
Osnove procjene tržišne vrijednosti zemljišta
Basis of Appraisal of the Market Value of Land

Snježana Radošević
DOI: 10.7251/VJE1504549V; UDC: 332.7:339.187]:631.438

 
Kako doći do uspješne reorganizacije stečajnog dužnika
How to Successfully Reorganize the Debtor in Bankruptcy

Dušan Kovačević
DOI: 10.7251/VJE1504554K; UDC: 347.736/.739

 
Procjena tržišne vrijednosti nepokretnosti sa građevinskog aspekta
Real Estate Market Value Assessment from Aspect of Civil Engineering

Goran Nikolić
DOI: 10.7251/VJE1504559N; UDC: 005.585:332.62

 
Protivdiverzione tehnike i vještačenja prilikom eksplozije
Anti-Sabotage Techniques and Expertises During Explosion

Suzana Todorović, Zoran Janković
DOI: 10.7251/VJE1504565T; UDC: 662.2/.4:340.67

 
Ugovori o kreditu sa valutnom klauzulom u svjetlu njihove primjene i u sudskoj praksi
Loan Agreements with Currency Clause in Light of Their Application in Case Law

Dalibor Mrša
DOI: 10.7251/VJE1504572M; UDC: 336.77:338.43

 
Primjer utvrđivanja uzroka uginuća riba, parametara za procjenu visine i obima nastale štete i procjene ukupne (direktne i indirektne) štete u akvakulturi
An Example of Determining the Cause of Fish Mortality, the Parameters for Estimating the Extent and Scope of Damage and Estimate the Total (Direct and Indirect) Losses in Aquaculture

Adnan Jažić
DOI: 10.7251/VJE1504577J; UDC: 639.3:340.67

 
Falsifikovani lijekovi
Counterfeit Drugs

Jovana Bomeštar
DOI: 10.7251/VJE1504583B; UDC: 615.2:343.51

 
Mehaničke osobine i mogućnosti upotrebe drveta duglazije iz plantažnog uzgoja
Mechanical Properties and Possibility Use of Douglas Fir Wood From Plantantion Production

Dragan Stojičić
DOI: 10.7251/VJE1504588S; UDC: 630*833.15:340.67

 
Traumatske povrede zuba primarne i sekundarne denticije, mehanizam nastanka povreda i promjene na zubima
Traumatic tooth primary and secondary dentition, mechanism of injury changes in the teeth

Amela Koričić
DOI: 10.7251/VJE1504594K; UDC: 616.314-083

 
Karakteristični primjeri građevinskih vještačenja iz oblasti hidrotehnike
Typical examples of building expertise in the field of hydraulic engineering, Celinac, Bosnia and Herzegovina

Risto Stjepanović
DOI: 10.7251/VJE1504597S; UDC: 556.56:340.67

 
Pepelišta termoelektrana na ugalj najveći zagađivači životne sredine u BiH
Ash From Coal-Fired Plant Greatest Environmental Contaminants in the Bosnia and Herzegovina

Cvjetko Jovanović
DOI: 10.7251/VJE1504600J; UDC: 628.472.3.034:621.311.22