“Časopis Vještak” – broj 5, pregled radova

Falsifikovanje isprava u teoriji i praksi krivičnog prava Republike Srbije
Falsifying of Documents in Theory and Practice of the Criminal Law of Republic of Serbia

Dragan Jovašević, Milena Simović, Marina M. Simović
DOI: 10.7251/VJE16009J; UDC: 343.522/.523(497.11)

Vještačenje u krivičnom postupku Republike Srpske
Expertise in Criminal Proceedings of Republika Srpska

Miodrag N. Simović, Dragan Jovašević, Vladimir M. Simović
DOI: 10.7251/VJE16019S; UDC: 343.14:347.94(497.6 RS)

Model za veštačenje umanjenja radne sposobnosti uvažavajući individualnost, fizičko i psihofiziološko opterećenje sa posledicama oštećenja zdravlja
Model for expertise impairment of work ability respecting individuality, physical and psycho-physiological load of the consequences of health damage

Zoran Ivanov, Veselin Govedarica
DOI: 10.7251/VJE16027I; UDC: 331.472.2:616-051

Transferne cijene između povezanih društava
Transfer prices between related companies

Jozo Piljić
DOI: 10.7251/VJE16039P ; UDC: 338.512:339.187

Veštačenje umanjene životne aktivnosti u parnici – izazovi i dileme
Expertise of reduced life activities in the lawsuit – challenges and dilemmas

Gavrilo Šćepanović
DOI: 10.7251/VJE16048S ; UDC: 347.426.4

Utvrđivanje osnova za naplatu materijalne štete u kasko osiguranju na primjeru osiguranog slučaja u saobraćaj
Establishing the Basis for Material Damages Claims in Casco Insurance on the Example of Insured Case in Traffic

Danislav Drašković, Mirsad Kulović, Milija Radović, Milan Tešić, Savan Tanasić
DOI: 10.7251/VJE16057D ; UDC: 347.518:656.1

Zašto nesporni potpisi sa identifikacionih dokumenata nisu dovoljno autentični i kao takvi ne mogu biti pouzdani za grafičko-grafoskopsko vještačenje
Why Indisputable Signatures With Identity Documents are not Sufficiently Authentic and as Such Can not Be Trusted to Graphosky-Grafoskopsko Testify as an Expert

Dane Branković
DOI: 10.7251/VJE16061B; UDC: 347.92/.95:347.942

Poreski tretman prihoda koji ostvaruju vještaci
The tax treatment of income earned from the experts

Miroslav Brkić
DOI: 10.7251/VJE16070B; UDC: 336.226.11:336.233

Opasne materije, detekcija i zaštita
The tax treatment of income earned from the experts

Suzana Todorović, Zoran Janković
DOI: 10.7251/VJE16075T; UDC: 662.2/.4:544.454

Uloga i značaj veštačenja intelektualne svojine u Republici Srbiji
Role and Importance of Expertise Intellectual Property Rights in Serbia

Miladin Knežević
DOI: 10.7251/VJE16082K; UDC: 347.77/.78

Urbanizam i legalnost objekata
Urbanism and the legality building

Jelena Stanišić
DOI: 10.7251/VJE16084S; UDC: 347.235:351.778.511

Specijalna metoda vještačenja u veterinarskoj medicini: Identifikacija vrste i rase životinje
Special method of forensic expertize in veterinary medicine: Identification of the species and breed of animal

Edin Šatrović, Lejla Krkalić
DOI: 10.7251/VJE16087S; UDC: 636.09:340.691

Implementacija stečaja kod privrednih subjekata s osvrtom uloge marketinga
Implementation of Bankruptcy in Business Entities With an Overview of the Role of Marketing

Dušan Kovačević
DOI: 10.7251/VJE16090K; UDC: 347.736/.739:659.11

Napredni analitički i obavještajni model carine
Advanced Analytical and Intelligence Model of Customs

Nikola Varunek
DOI: 10.7251/VJE16095V; UDC: 336.244:339.72

Pitanje originalnosti u kontekstu autorskopravne zaštite kompjuterskih programa
The Issue of Originality in the Context of Copyright Protection of Computer Programs

Haris Hamidović
DOI: 10.7251/VJE16100H; UDC: 347.77/.78:004.438

Provjera nosivosti europalete
Load Bearing Capacity Check Euro-Pallets

Bogdan Šimun
DOI: 10.7251/VJE16105S; UDC: 624.074.43:624.046.2

Učestalost negativnih uticaja prilikom osposobljavanja kandidata za vozače motornih vozila
Frequency of Negative Impact During the Training of Candidates for Drivers of Motor Vehicles

Senad Sinanović
DOI: 10.7251/VJE16110S; UDC: 656.1.052.8

Radnje realizacije mjeničnih prava
Actions Implementing of Rights Under a Bill of Exchange

Danijela Radonić
DOI: 10.7251/VJE16114R; UDC: 347.746:336.763

Praksa Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Practice of the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina

Milena Simović
DOI: 10.7251/VJE16121S; UDC: 340.142:342.565.2(497.6)

Odgovornost za štetu zbog neželjenog rođenja (Wrongful Birth) i zbog neželjenog života (Wrongful Life) – uporedno pravni pregled
Liability for Damage Due to Wrongful Birth and Wrongful Life – Comparative-Legal Overview

Dejan Pilipović
DOI: 10.7251/VJE16131P; UDC:618.39:347.634