“Časopis Vještak” – broj 6, pregled radova

Utvrđivanje verodostojnosti nastanka saobraćajnih nezgoda primenom više uporednih analiza
Determining the Authenticity of Trai c Accidents Using Multiple Comparative Analysis

Milan Vujanić, Tijana Ivanišević, Vedran Vukšić
DOI: 10.7251/VJE1603157V; UDC: 343.983:656.12

Propuštanje i posljedice propuštanja preduzimanja procesnih dužnosti sudskog vještaka u parničnom postupku
Leakage and the consequences of failure to take procedural duties of the expert witness in civil proceedings

Stojana Petrović
DOI: 10.7251/VJE1603167P; UDC: 347.921.6:340.6

Veštačenje fizičkih bolova u parnici – izazovi i dileme
Expertize of reduced life activities in lawsuit – chalenges and dilemmas

Gavrilo Šćepanović
DOI: 10.7251/VJE1603174S; UDC: 347.426.4:340.6

Pojam i osnovni elementi zločina protiv čovječnosti
Term and Basic Elements of Crimes Against Humanitys

Miodrag N. Simović, Vladimir M. Simović
DOI: 10.7251/VJE1603186S; UDC: 341.48/.49:343.342.3

Statički proračun montažne konstrukcije-skele u građevinarstvu
Static Analysis of Prefabricated Structure – Scaff olding in Civil Engineering

Bogdan Šimun
DOI: 10.7251/VJE1603195S; UDC: 624.074.352

Veštačenje i identiIkacija falsiIkovanih vozila
Audit and identifi cation of counterfeit vehicles

Željko Petrić
DOI: 10.7251/VJE1603209P; UDC: 629.11.073:340.6

Uloga sistema javnih nabavki u unapređenju i razvoju preduzetničkog ambijenta u Bosni i Hercegovini
Role of the Public Procurement System in the Enhancement and Development of Entrepreneurial Environment in Bosnia and Herzegovina

Ostoja Travar
DOI: 10.7251/VJE1603209P; UDC: 629.11.073:340.6

Specijalna metoda vještačenja u veterinarskoj medicini: ±dentiIkacija životinjske dlake
Accounting treatment of rescheduled tax liabilities

Edin Šatrović, Lejla Krkalić
DOI: 10.7251/VJE1603222S; UDC: 636.09:340.6

Pojam pranja novca i Inansiranje terorizma
Accounting treatment of rescheduled tax liabilities

Darko Trifunović, Suzana Todorović, Zoran Janković
DOI: 10.7251/VJE1603225T; UDC: 343.85:[343.53:336.741.1

Računovodstveno evidentiranje reprograma poreskih obaveza
The concept of money laundering and terrorist financing

Miroslav Brkić
DOI: 10.7251/VJE1603232B; UDC: 336.227.8:347.23

Uzročno – posledična veza u veštačenju mobinga
Cause – Eff ect Relationship in Expertise Mobbing

Zoran Ivanov, Veselin Govedarica
DOI: 10.7251/VJE1603238I; UDC: 343.988:343.62-057.16

Manipulacije i prevare u sistemu poreza na dodanu vrijednost (PDV)
Manipulations and Frauds in the Value Added Tax (VAT) System

Nikola Varunek
DOI: 10.7251/VJE1603243V; UDC: 336.225.678/.68:343.85

Uloga i značaj u razvoju privrede RS i BiH kroz poslovanje malih i srednjih preduzeća
Role and Importance in the Development of Economy of the Republic of Srpska and Bosnia and Herzegovina Through Business Operations of Small and Medium-Sized Enterprises

Dušan Kovačević
DOI: 10.7251/VJE1603248K; UDC: 334.758:339.137.2(497.6)

Pojam i značenje prečišćenog teksta zakona Bosne i Hercegovine
Role and Importance in the Development of Economy of the Republic of Srpska and Bosnia and Herzegovina Through Business Operations of Small and Medium-Sized Enterprises

Milena Simović, Mustafa Bisić, Almasa Zubović, Amar Bisić
DOI: 10.7251/VJE1603253S; UDC: 342.538:342.4(497.6)

Korporativne Inansije kao determinanta korporativnog upravljanja i održivog razvoja savremenih poslovnih sistema
Corporate Finance as a Determinant of Corporate Management and Sustainable Development of Modern Business Systems

Ostoja Travar
DOI: 10.7251/VJE1603257T; UDC: 005.72: 347.72.036:[004.738.5)

Pitanje profesionalne etika vještaka– softver inženjera
The Issue of Professional Ethics of Expert Witnesses – Software Engineers

Haris Hamidović
DOI: 10.7251/VJE1603264H; UDC: 005.32:6[40.6:174-057.16

Organizacija tehničkog održavanja motornog vozila
The organization of technical maintenance of motor vehicles

Miodrag Garić
DOI: 10.7251/VJE1603268G; UDC: 656.12:343.983

Edukacija javnosti put ka održivom razvoju
Education of the Public the Way to Sustainable Development

Veljko Đukić, Biljana Đukić
DOI: 10.7251/VJE1603277DJ; UDC: 330:341:502.131.1

Praksa Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

Marina M. Simović
DOI: 10.7251/VJE1603282S; UDC: 347.991(497.6)

Praktična neprimjenljivost Zakona o radu RS kao posljedica pravno-defektnog normiranja

Duško Košpić
DOI: 10.7251/VJE1603291K; UDC: 349.22:331.108.6